Privacy Policy

Paziņojums par fizisko personu datu apstrādi

Šis ir paziņojums par fizisko personu datu apstrādi un piekrišana personas datu apstrādei, kura attiecas uz interneta veikalā www.outletvm.com (“Interneta veikals”) reģistrētajiem lietotājiem (“Lietotājs”), kā arī potenciālajiem klientiem (“Klients”), kuri apmeklē www.outletvm.com mājas lapu (“Mājas lapa”), kā arī www.outletvm.com zīmola sociālo mediju lapas, saite uz kurām ir norādīta Mājas lapā (“Sociālie mediji)”
Saistībā ar to, ka Interneta veikalā, Mājas lapā un Sociālajos medijos (“Lapas”) tiek veikta personas datu apstrāde, un lai informētu Lietotāju un Klientu par viņa/viņās personas datu apstrādi, kā arī nodrošināt pamatu Lietotāja un Klienta personas datu apstrādei:
    • Paziņojums sniedz Lietotājam un Klientam informāciju par Lietotāja un Klienta personas datu apstrādi saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 (“Regula”) 13. pantu, kā arī
    • Nodrošina Lietotājam un Klientam iespēju izteikt savu piekrišanu zemāk norādītajai Lietotāja un klienta personas datu apstrādei Lapās tādos gadījumos, kad Lietotāja un Klienta personas datu apstrādes pamats ir piekrišana.

1. Personas datu Pārzinis : SIA Valmix, Reģ. Nr.40203224630, Adrese Lēdurgas iela 22-62, Rīga, LV-1034

Lietotājiem un Klientiem ir tiesības sazināties ar Sia Valmix  saistībā ar personas datu apstrādes jautājumiem rakstot uz elektronisko pastu valmixsia@gmail.com

2. Lietotāja un Klienta Personas dati un Personas datu apstrādes nolūki
Pārzinis apstrādā tostarp šādos nolūkos šādus Lietotāju un Klientu personas datu (“Personas dati”) kategorijas norādītājās Lapās:
• Lietotāja reģistrācijai un autentifikācijai Interneta veikala izmantošanai: vārdu, uzvārdu, e-pastu un paroli, kā arī no trešajām pusēm (tādām, ka Facebook, ebay.com, Google LLC un citām līdzīgām) saņemtos autentifikācijas un profila datus par Lietotāju pēc Lietotāja norādījuma un izvēles;
 Preču iegādei un piegādei pēc pasūtījuma izdarīšanas Interneta veikalā: dzīvesvietas un/vai atrašanās adresi, kontaktinformāciju, Lietotāja numuru, vārdu, uzvārdu, informāciju par maksāšanas veidu, preces apmaksas variantiem un līdzīgu finanšu informāciju;
• Pārziņa finanšu uzskaites nolūkiem, piemēram, grāmatvedības kārtošanai:pasūtījumu vēsturi, maksājuma detaļas, informāciju par piegādi;
• Pārziņa saimnieciskas darbības attīstībai, preču un pakalpojumu popularizēšanai un mārketinga aktivitātēm, tostarp ar nolūku pielāgot Lapu funkcionēšanu un komerciālus paziņojumus Lietotāja pirkšanas ieradumiem: vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju, dzimumu, dzimšanas datumu, pirkšanas ieradumus, Lapu izmantošanas informāciju un ieradumus, attēlus, video, apmeklētās Lapas, IP adresi, ģeolokācijas informāciju, Sociālo mēdiju izmantošanas ieradumus sakarā ar Pārziņa precēm un pakalpojumiem, informāciju par atlaidēm un līdzīgām akcijām (piemēram, par kuponiem), ar sīkdatņu starpniecību apstrādātus Personas datus;
• Loteriju, spēļu un izložu organizēšanai, tostarp loterijas dalībnieka reģistrācijai, laimētāju noteikšanai, balvu izsniegšanai un saistīto normatīvo aktu prasību izpildei (piemēram, attiecībā uz laimētāju Personas datu publiskošanu): vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju, dzimumu, informāciju par pirkumiem;
• Normatīvo aktu prasību izpildīšanai, tostarp, bet ne tikai informācijas sniegšanai valsts iestādēm, piemēram, Valsts ieņēmumu dienestam: visus iepriekš norādītos Personas datus;
• Dokumentu glabāšanai arhīvā: visus Personas datus, kuri ir nepieciešami Pārziņa pienākuma izpildei.

3. Personas datu apstrādes pamati
Pārzinis veic Personas datu apstrādi, ja:
• Lietotāja Personas datu apstrāde ir vajadzīga līguma izpildei, piemēram, piegādes adreses apstrāde ir nepieciešama preču piegādei Lietotājam. Ja Lietotājs nesniedz Pārzinim līguma izpildei nepieciešamos Personas datus, Pārzinim nebūs iespējas izpildīt līgumu. Pārzinis neatbild par tādu ietekmi;
• Lietotāja un Klienta Personas datu apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu likumos norādītos uz Pārzini attiecināmos juridiskos pienākumus, piemēram, nodrošināt Lietotāja un/vai Klienta informācijas sniegšanu valsts iestādēm nodokļu likumu izpildes nolūkos, kriminālprocesa ietvaros vai ievērot loteriju, spēļu vai izložu organizācijas noteikumus, kā arī grāmatvedības dokumentu pārvaldības pienākumus. Ja Pārziņa rīcībā nav likuma izpildei nepieciešamus Personas datus, tas var ietekmēt arī Lietotāja vai Klienta tiesības un pienākumus. Pārzinis neatbild par tādu ietekmi;
• Apstrāde ir vajadzīga Pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, piemēram, Personas datu glabāšanai savu interešu aizsardzībai potenciālu strīdu gadījumos, Pārziņu drošības nodrošināšanas nolūkos vai Pārziņa saimnieciskās darbības attīstībai, tostarp, izmantojot Lietotāju vai Klientu kontaktinformāciju Pārziņa preču reklamēšanai;
• Ir saņemta Lietotāja vai Klienta piekrišana viņu Personas datu apstrādei, tostarp šādos gadījumos:

• Pārziņa saimnieciskas darbības attīstībai, preču un pakalpojumu popularizēšanai un mārketinga aktivitātēm, tostarp ar nolūku pielāgot Lapu funkcionēšanu un komerciālus paziņojumus Lietotāja pirkšanas ieradumiem. Piemēram, piekrišana ir nepieciešama, lai veiktu ar sīkdatņu starpniecību savāktu Personas datu izmantošanu Mājas lapā Klientu un Lietotāju Mājas lapas un Interneta veikala izmantošanas ieradumu novērošanu vai no Sociālajiem medijiem savākto informācijas izmantošanu Pārziņa preču un pakalpojumu reklamēšanai.  Uz piekrišanas pamata arī tiek apstrādāti dzimums, dzimšanas datums, pirkšanas ieradumi, Lapu izmantošanas informācija un ieradumi, attēli, video, apmeklētās Lapas, IP adrese, ģeolokācijas informācija, Sociālo mediju izmantošanas ieradumu sakarā ar Pārziņa precēm un pakalpojumiem, informācija par atlaidēm un līdzīgām akcijām šajā punktā minētajiem nolūkiem;
• Sīkdatņu izmantošanai;
• No trešajām pusēm (tādām, ka Facebook, ebay.com, Google LLC un citām līdzīgām) saņemtos autentifikācijas un profila datu par Lietotāju apstrādei.

4. Personas datu saņēmēji
Pārzinis nodod Lietotāja un Klienta Personas datus šādiem Personas datu saņēmējiem, ja tas nav pretrunā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem:
• Pārziņa saistītajiem uzņēmumiem Eiropas Savienībā un Eiropas Ekonomiskajā zonā minēto Personas datu apstrādes nolūku sasniegšanas optimizēšanai;

• Maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod pilnvarotajam apstrādātājam PayPal (Europe) S.à.r.l., outletvm.com neglāba Paypal paroles vai citus klienta maksājuma datus tajā skaita bankas maksājuma kartes datus.
• Ar Pārziņa uzņēmuma funkcionēšanu un biznesa attīstību saistītajām personām, tostarp, bet ne tikai datu glabāšanas pakalpojumu sniedzējiem, masu medijiem, radošajām un mediju aģentūrām, reklāmas un mārketinga pakalpojumu sniedzējiem, pasākumu sponsoriem, IT pakalpojumu sniedzējiem;
• Tiesībsargājošām iestādēm vai citām trešajām personām, ja tiek uzskatīts par nepieciešamu saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem.
• Lietotāja Personas dati arī var tikt nodoti tādiem Pārziņa vai tā grupas uzņēmumu pakalpojumu sniedzējiem, kuri ir saistīti ar Pārziņa pienākumu izpildi attiecībā uz Interneta veikalā veiktajiem pasūtījumiem, piemēram, kurjeriem, citiem pasta un piegādes pakalpojumu sniedzējiem, finanšu pakalpojumu sniedzējiem.

Pārzinis var saņemt Klienta un Lietotāja Personas datus arī no valsts un pašvaldības iestādēm, autentifikācijai izmantotajiem sadarbības partneriem (piemēram, Facebook, Inc., Facebook Ireland Ltd., SIA Draugiem, Google LLC), no citiem Klienta vai Lietotāja Personas datu apstrādē iesaistītajiem Pārziņā grupas uzņēmumiem.

5. Personas datu apstrādes apjoms un termiņš
Lietotāja un Klienta Personas dati tiek apstrādāti tādā apjomā, cik ir saprātīgi nepieciešams, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu noteikumus.

Pārzinis glabās Lietotāja un Klientu Personas datus likumā noteiktā termiņa ietvaros, kā arī līdz brīdim, kamēr nav sasniegti iepriekš norādītie Personas datu apstrādes nolūki:

Apstrādes nolūks

Lietotāja reģistrācija un autentifikācija Interneta veikalā. Preču iegāde un piegāde pēc pasūtījuma izdarīšanas Interneta veikalā. Pārziņa finanšu uzskaite. Dokumentu glabāšanai arhīvā. Citu normatīvo aktu prasību izpilde. Pārziņa saimnieciskas darbības attīstība, preču un pakalpojumu popularizēšana un mārketinga aktivitātes. Loteriju, spēļu un izložu organizēšana. Pārziņa drošības nodrošināšana.

Personas datu apstrādes termiņš

Kamēr Lietotājs ir reģistrēts Interneta veikalā, bet ne ilgāk kā 3 (trīs) gadus no pēdējās pieslēgšanas Interneta veikalam. Atbilstoši normatīvajos aktos norādītajiem glabāšanas termiņiem. Kamēr Personas dati ir nepieciešami Pārzinim norādītajam mērķim atbilstošajā apjomā, izņemot, ja noteiktos gadījumos Klients vai Lietotājs ir pamatoti iebildis pret apstrādi vai atsaucis doto piekrišanu. Vismaz 5 (piecus) gadus pēc loterijas, spēles vai izlozes norises beigām. Kamēr Personas dati ir nepieciešami Pārzinim norādītajam mērķim atbilstošajā apjomā, izņemot, ja noteiktos gadījumos Klients vai Lietotājs ir pamatoti iebildis pret apstrādi.


6.     Personas datu nodošana ārpus Eiropas Savienības
Dažos gadījumos Pārzinis var nodot Personas datus ārpus Eiropas Savienības, piemēram, ja tiek izmantoti datu glabāšanas risinājumi, kuri sniedz datu glabāšanas pakalpojumus ārpus Eiropas Savienības (piemēram, ASV).
Atkarībā no apstākļiem Pārzinis var izvēlēties Regulā norādītas speciālas Personas datu aizsardzības garantijas (atbilstoši Regulas 46. pantam), piemēram, noslēgt standartklauzulas ar Personas datu saņēmēju vai arī izmantot izņēmumus, piemēram, tādu pamatu kā Pārziņa un Lietotāja starpā noslēgtā līguma izpildes nepieciešamību (atbilstoši Regulas 49. pantam). Lietotājam un Klientam ir tiesības iepazīties vai saņemt informāciju par viņa/viņas Personas datu nodošanu ārpus Eiropas Savienības pie Pārziņa, izmantojot šajā dokumentā norādīto informāciju.  

7. Lietotāja un Klienta tiesības Personas datu apstrādes ietvaros
Lietotājam un Klientam ir tiesības pieprasīt Pārzinim piekļuvi saviem Personas datiem, neprecizitāšu gadījumā tos labot un, ja zudis to apstrādes un glabāšanas pamats, pieprasīt to dzēšanu. Lietotājam un Klientam ir tiesības pieprasīt apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības prasīt Pārzinim nodrošināt iespēju pārnest Klienta vai Lietotāja Personas datus citai juridiskai vai fiziskai personai elektroniskā veidā, ņemot vērā piemērojamos aktos norādītos izņēmumus. Tāpat Lietotājam un Klientam ir tiesības iesniegt sūdzību Latvijas Datu valsts inspekcijā, ja viņš/viņa uzskata, ka viņa/-s tiesības ir pārkāptas.
Lietotājam un Klientam ir tiesības atsaukt savu piekrišanu viņa/viņas Personas datu apstrādei tādos gadījumos, kad pamats Personas datu apstrādei ir piekrišana. Piekrišanas atsaukšanai Lietotājs vai Klients var izmantot šajā dokumentā noradīto Pārziņa kontaktinformāciju. Ja Lietotājs vai Klients atsauc savu piekrišanu, tostarp piekrišanu sīkdatņu izmantošanai, Pārzinim ir tiesības ierobežot savu pakalpojumu funkcionalitāti un apjomu, tostarp Mājas lapas un Interneta veikala darbības ietvaru. Tādos gadījumos Pārzinim nebūs iespējas sniegt atbilstošos pakalpojumus Lietotājam vai Klientam, ja Pārziņa rīcībā piekrišanas atsaukšanas dēļ nebūs pakalpojumu un/vai funkcionalitātes nodrošināšanai nepieciešamie Personas dati. Piekrišanas atsaukšana neietekmē tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana.

8. Automatizēta Personas datu apstrāde
Lietotāja un Klienta Personas dati var tikt automatizēti apstrādāti ar nolūku Pārziņa saimnieciskas darbības attīstībai, preču un pakalpojumu popularizēšanai un mārketinga aktivitātēm, tostarp ar nolūku pielāgot Lapu funkcionēšanu un komerciālus paziņojumus Lietotāja pirkšanas ieradumiem. Proti, Pārzinis var analizēt Lapu apmeklēšanas un izmantošanas datus, lai atbilstoši katra Lietotāja vai Klienta ieradumiem un interesēm piedāvātu viņam/viņai reklāmu, preces, pakalpojumus, atlaides vai dalību noteiktās akcijās.

9. Ar sīkdatņu starpniecību veikta Personas datu apstrāde
Papildus jau iepriekš minētājam šajā dokumentā attiecībā uz Personas datu apstrādi, kura tiek veikta ar sīkdatņu starpniecību, šajā sadaļā tiek sniegta papildu informācija par ar sīkdatņu palīdzību veikto Personas datu apstrādi.
Sīkdatne ir neliela datne, kuras izvietošanai datora cietajā diskā ir nepieciešama atļauja. Kad persona piekrīt, datne tiek pievienota, un šī sīkdatne palīdz analizēt tīmekļa vietnes apmeklētību vai informē personu par noteiktas vietnes apmeklēšanu. Sīkdatnes ļauj tīmekļa lietojumprogrammām reaģēt uz Klienta vai Lietotāja pieprasījumiem individuāli. Tīmekļa lietojumprogramma var pielāgot darbību Klienta vai Lietotāja vajadzībām un interesēm, apkopojot un atceroties informāciju par Jūsu izvēlēm.
Pārzinis izmanto datplūsmas žurnāla sīkdatnes, lai analizētu datus par tīmekļa lapu apmeklējumu un uzlabotu tīmekļa vietni atbilstīgi Klienta vai Lietotāja vajadzībām. Šī informācija tiek izmantota vienīgi statistiskās analīzes nolūkiem, un pēc tam dati no sistēmas tiek dzēsti.
Sīkdatnes palīdz nodrošināt Klientam vai Lietotājam labāku tīmekļa vietni. Sīkdatne nekādā ziņā nenodrošina Pārzinim piekļuvi Klienta vai Lietotāja datoram. Klientam vai Lietotājam ir iespēja pieņemt vai noraidīt sīkdatnes. Vairums tīmekļa pārlūku automātiski pieņem sīkdatnes, bet parasti ir iespējams mainīt Lietotāja/Klienta pārlūka iestatījumus, lai noraidītu sīkdatnes. Tas var traucēt Klientam vai Lietotājam pilnībā izmantot tīmekļa vietni.

Par sīkdatnēm

Lai uzlabotu outletvm.com funkcionalitāti un pielāgotu to jūsu lietošanas paradumiem, kā arī lai iegūtu statistiku par lietotāju veiktajām darbībām, mēs tīmekļa vietnē izmantojam sīkdatnes.

Kas ir sīkdatnes un kā tās darbojas?

Sīkdatnes ir nelieli teksta faili, ko jūsu dators vai mobilā ierīce saglabā apmeklējot tīmekļa vietni. Nākamreiz, kad atkal apmeklēsiet ecodzive.lv, pārlūkprogramma atcerēsies jūsu darbības un daļu no tām paveiks jūsu vietā, piemēram, izvēlēsies valodu.

Kādas sīkdatnes tiek izmantotas?

Lai uzlabotu tīmekļa vietnes funkcionalitāti un atvieglotu lietošanu, tiek izmantoti šādi sīkdatņu veidi:

Sesijas sīkdatnes:

Tās ir pagaidu sīkdatnes, kuras tiek saglabātas tikai tik ilgi, kamēr jūs neaizverat pārlūkprogrammu. Sesijas sīkdatnes palīdz atcerēties, ko jūs esat izvēlējies iepriekšējā lapā, lai nevajadzētu atkārtoti ievadīt informāciju.

 Pastāvīgās sīkdatnes:

Šīs sīkdatnes identificē jūs kā unikālu lietotāju, un, atgriežoties tīmekļa vietnē, palīdz atcerēties informāciju par darbībām, kuras jūs iepriekš esat veicis.

 Sekošanas sīkdatnes:

Šīs sīkdatnes tiek izmantotas tīmekļa vietnes apskates statistikai.

 Trešo personu sīkdatnes:

Tīmekļa vietnē tiek izmantotas trešo personu, piemēram, uzņēmuma Google, sīkdatnes, lai apkalpotu reklāmas un optimizētu mārketinga komunikāciju.

 Citu tīmekļa vietņu sīkdatnes

Tīmekļa vietnes var  saturēt saites uz citām tīmekļa vietnēm. Tomēr, ja izmantojat ecodzive.lv, ir jāņem vērā, ka mums nav nekādas kontroles pār citām tīmekļa vietnēm. Šī iemesla dēļ mēs nevaram uzņemties atbildību par jebkādas informācijas aizsardzību un konfidencialitāti, kuru Jūs sniedzat, apmeklējot šādas vietnes, kā arī uz šīm vietnēm neattiecas šis paziņojums. Jums ir jāievēro piesardzība un jāapskata attiecīgās tīmekļa vietnes paziņojums par konfidencialitāti vai privātumu.

Kā ierobežot sīkdatņu saglabāšanu vai noņemt sīkdatnes?

Ja jūs vēlaties ierobežot (neatļaut) sīkdatņu saglabāšanu vai dzēst saglabātās sīkdatnes, to ir iespējams izdarīt, izmantojot pārlūkprogrammas iestatījumus vai citādā veidā. Plašāka informācija: https://www.aboutcookies.org/ vai http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Ierobežojot (neatļaujot) sīkdatnes, atsevišķi tīmekļa vietnes servisi nevarēs darboties pilnvērtīgi.

Politikas izmaiņas

Outletvm.com ir tiesības jebkurā brīdī izmainīt šo sīkdatņu politiku. Visas izmaiņas Sīkdatņu izmantošanas politikā tiks publicētas Outletvm.com

ho we are

Our website address is: https://outletvm.com.

Translate ENG / LAT / RU »